emedia


   readmore
 • Annual Reviews 2016-2017


 • Reseach Hilight 2016


 • Research Compendium2015


 • ห้องปฏิบัติการเลี้ยงเซลล์สาหร่ายบนชีพ...


 • ซินโครตรอนกับการศึกษาสารต้านมะเร็งจากพืชสมุนไพร...


 • การศึกษา กระจกเกรียบโบราณของไทย ด้วยแสงซินโครตรอน...


 • การพัฒนาศักยภาพการสังเคราะห์ สารประกอบโอลิโกแซคคาไรด์ โดยใช้เอนไซม์จากข้าว...


 • การศึกษาโครงสร้างของรังนก ด้วยแสงซินโครตรอน...


 • การศึกษาการกระจายขนาด อนุภาคนาโนแม่เหล็ก สำหรับการพัฒนาหน่วยความจำความจุสูง...


 • การศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนรังสีเอกซ์ ของอนุภาคแม่เหล็กนาโนเหล็กแพลตตินัม สำหรับก...


 • อิทธิพลของโลหะเจือต่อประสิทธิภาพ การย่อยสลายของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง ไทเทเนียม...


 • การศึกษาโครงสร้างของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ ที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ แบบฟิชเช...


 • การวิเคราะห์เหล็กบนซีโอไลต์มอดีไนต์ ที่ผ่านการดัดแปรเพื่อใช้เร่งปฏิกิริยา การเติ...


 • การศึกษาการใช้สารซิลิกาแทนคาร์บอน เป็นตัวเสริมความแข็งแรงในยางพาราธรรมชาติ...


 • การศึกษาโครงสร้าง ของเอนไซม์แมนแนนเนส เพื่อใช้ในการอธิบายคุณสมบัติการเร่งปฏิกิริ...


 • ผลของการเติมธาตุโลหะรีเนียม ต่อประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยา ของตัวเร่งปฏิกิริยา...


 • ประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยา ของตัวเร่งปฏิกิริยา Re-Ni/CeO2 สำหรับปฏิกิริยา Wat...


 • การตรวจจำแนกเซลล์กระดูกอ่อนที่พัฒนามาจากเซลล์ต้นกำเนิดด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ด้วย...


 • การจัดเรียงโมเลกุลของแป้งเม็ดมะขาม สำหรับผสมตัวยารักษาโรค...


 • เทคนิค FTIR Microspectroscopy กับอนาคตในการรักษาโรคตับ จากเซลล์ต้นกำเนิด...

 • readmore