emedia • ซินโครตรอน แมกกาซีน ฉบับที่ 3 ปีที่ 17


 • ซินโครตรอน แมกกาซีน ฉบับที่ 2 ปีที่ 17


 • ซินโครตรอน แมกกาซีน ฉบับที่ 1 ปีที่ 17


 • ซินโครตรอน แมกกาซีน 01-06/58


 • ซินโครตรอน แมกกาซีน ฉบับพิเศษ 1-2 ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2557


 • ซินโครตรอน แมกกาซีน ฉบับพิเศษ 1-2 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2557


 • แสงสยามสาร ฉบับเดือนพฤศจิกายน- ธันวาคม 2556...


 • แสงสยามสาร ฉบับเดือนกันยายน- ตุลาคมคม 2556...


 • แสงสยามสาร ฉบับเดือนกรกฎาคม- สิงหาคม 2556


 • แสงสยามสาร ฉบับเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2556


 • แสงสยามสาร ฉบับเดือนมีนาคม - เมษายน 2556


 • แสงสยามสาร ฉบับเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2556


 • แสงสยามสาร ฉบับเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2555


 • แสงสยามสาร ฉบับเดือนกันยายน - ตุลาคม 2555


 • แสงสยามสาร ฉบับเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2555


 • แสงสยามสาร ฉบับเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2555


 • แสงสยามสาร ฉบับเดือนมีนาคม - เมษายน 2555


 • แสงสยามสาร ฉบับเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2555


 • แสงสยามสาร ฉบับเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2554


 • แสงสยามสาร ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2554


 • แสงสยามสาร ประจำเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2554


 • แสงสยามสาร ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2554


 • แสงสยามสาร ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2554


 • แสงสยามสาร ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2554 • การให้บริการ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน


 • Anual Report 2018-2019


 • ส่วนประกอบและการทำงานของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน


 • มารู้จักกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า


 • รู้จักแสงซินโครตรอน


 • การผลิตแสงซินโครตรอน


 • พัฒนาการแสงซินโครตรอน


 • การให้บริการแสงซินโครตรอนกับภาคอุตสาหกรรม


 • SLRI_Infographic


 • Roadmap ซินโครตรอน 2560 - 2569


 • หน่วยงานที่เข้ามาใช้บริการแสงซินโครตรอน


 • ศาสตร์พระราช


 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ


 • ปลอดภัยจากไวรัสโคโรน่าด้วยตัวเอง


 • ปลอดภัยจากไวรัสโคโรน่าในสถานที่ทำงาน


 • เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนพลังงานสูง


 • เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนใหม่ ระดับพลังงาน 3GeV


 • แนะนำสถาบันสำหรับประชาชนทั่วไป


 • แสงซินโครตรอน สร้างคน สร้างเครื่องมือ สร้างเทคโนโลยี เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน


 • แสงซินโครตรอนไขความลับ


 • ความรู้เรื่องแสงซินโครตรอน


 • หนึ่งทศวรรษสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน • Annual Reviews 2016-2017


 • Reseach Hilight 2016


 • Research Compendium2015


 • ห้องปฏิบัติการเลี้ยงเซลล์สาหร่ายบนชีพ...


 • ซินโครตรอนกับการศึกษาสารต้านมะเร็งจากพืชสมุนไพร...


 • การศึกษา กระจกเกรียบโบราณของไทย ด้วยแสงซินโครตรอน...


 • การพัฒนาศักยภาพการสังเคราะห์ สารประกอบโอลิโกแซคคาไรด์ โดยใช้เอนไซม์จากข้าว...


 • การศึกษาโครงสร้างของรังนก ด้วยแสงซินโครตรอน...


 • การศึกษาการกระจายขนาด อนุภาคนาโนแม่เหล็ก สำหรับการพัฒนาหน่วยความจำความจุสูง...


 • การศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนรังสีเอกซ์ ของอนุภาคแม่เหล็กนาโนเหล็กแพลตตินัม สำหรับก...


 • อิทธิพลของโลหะเจือต่อประสิทธิภาพ การย่อยสลายของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง ไทเทเนียม...


 • การศึกษาโครงสร้างของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ ที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ แบบฟิชเช...


 • การวิเคราะห์เหล็กบนซีโอไลต์มอดีไนต์ ที่ผ่านการดัดแปรเพื่อใช้เร่งปฏิกิริยา การเติ...


 • การศึกษาการใช้สารซิลิกาแทนคาร์บอน เป็นตัวเสริมความแข็งแรงในยางพาราธรรมชาติ...


 • การศึกษาโครงสร้าง ของเอนไซม์แมนแนนเนส เพื่อใช้ในการอธิบายคุณสมบัติการเร่งปฏิกิริ...


 • ผลของการเติมธาตุโลหะรีเนียม ต่อประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยา ของตัวเร่งปฏิกิริยา...


 • ประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยา ของตัวเร่งปฏิกิริยา Re-Ni/CeO2 สำหรับปฏิกิริยา Wat...


 • การตรวจจำแนกเซลล์กระดูกอ่อนที่พัฒนามาจากเซลล์ต้นกำเนิดด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ด้วย...


 • การจัดเรียงโมเลกุลของแป้งเม็ดมะขาม สำหรับผสมตัวยารักษาโรค...


 • เทคนิค FTIR Microspectroscopy กับอนาคตในการรักษาโรคตับ จากเซลล์ต้นกำเนิด...


 • การประยุกต์ใช้เทคนิค FTIR Microspectroscopy ในการวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียดื้อยา...


 • ตรวจจำแนกเซลล์กระดูกอ่อน ที่พัฒนามาจากเซลล์ต้นกำเนิด ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ด้วยร...


 • การศึกษาสมบัติคล้ายเพชรของสาร ไดมอนดอยด์...


 • การศึกษาโครงสร้างของน้ำ รอบไอออนแคลเซียมและคลอรีน...


 • ผลึกสนิมโลหะ ความหวังใหม ของการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ล้ำยุค...


 • การดูดกลืนรังสีอินฟราเรดในฝุ่นละออง ของชั้นบรรยากาศ...


 • เทคนิค FTIR microspectroscopy กับอนาคตในการรักษาโรคตับจากเซลล์ต้นกำเนิด...


 • การวิเคราะห์องค์ประกอบของไข่หน ในระยะบลาส์โทซิสต์...


 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์จากหญ้าแฝก...


 • การใช้พืชบำบัดสารมลพิษในดิน โดยกระบวนการ Phytoremediation...


 • แสงซินโครตรอนช่วยในการวิจัย ลูกปัดแก้วโบราณสีแดง ที่ค้นพบในประเทศไทย...


 • ขุยมะพร้าวบำบัดน้ำเสีย


 • การวิเคราะห องค์ประกอบของนิ่ว...


 • แสงซินโครตรอน ศึกษาโรคเปลือกไม้ยางพารา...


 • การศึกษาโครงสร้างของเอนไซม แมนแนนเนส เพื่อใช้ในการอธิบาย คุณสมบัติการเร่งปฏิกิริ...


 • ตรวจสอบโครงสร้าง และคุณสมบัติทางเคมี ในผลิตภัณฑ์ยางพาราโดยเทคนิคการดูดกลืนรังสีเ...


 • การตรวจวิเคราะห วัสดุพิโซอิเล็กทริกทรานสฟอร์เมอร์ Mn เจือ PZN-PZT ด้วยเทคนิค XAS...


 • การศึกษาโครงสร้างสามมิติ ของเอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยา การสลายคาร์โบไฮเดรตจากข้าว...


 • การประยุกต์ใช้เทคนิค XANES ศึกษาความสามารถในการรีดิวซ์ของโคบอลต์ออกไซด์ บนตัวรอง...


 • การศึกษาธาตุเจือในเส้นผมของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม...


 • แสงซินโครตรอนกับงานวิจัยแว่นตานาโน...


 • การตรวจจำแนกเซลล์ต้นกำเนิดด้วยแสงซินโครตรอน...


 • SLRI DATA BOOKLET 2011